Close
IDIOMA

Mesa de Calidad Turística

La Mesa de Qualitat és l’òrgan col·legiat que es constitueix ad hoc per a la gestió del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació, formada per representants del sector públic i del sector turístic privat de la destinació.

Les funcions de la Mesa de Qualitat

Les funcions més importants són:

-Proposta a la Comitè de Distinció de la concessió, renovació o retirada de distintius de les empreses /serveis turístics de la destinació SICTED, per la qual cosa aquest òrgan s’ha de constituir amb caràcter previ a la celebració del Comitè de Distinció (juny i desembre de cada any).

-Avaluació anual de la situació i resultats dels participants en el projecte SICTED, per subsectors i serveis, i la seva evolució a la destinació.

-Proposta d’objectius, plans, programes i accions correctores dirigides a la millora específica i global dels diferents subsectors turístics de la destinació.

-Avaluar i aprovar les propostes de millora de la destinació plantejada pels grups de millora i prendre la decisió sobre els que s’han de dur a terme, establint projectes de millora de la destinació. En cas d’excedir les seves competències, es presentaran per a la seva aprovació davant l’autoritat competent.

-Estudi dels resultats de les enquestes realitzades en destinació, així com qualsevol altra funció que li assigni l’entitat gestora, de la qual depèn.

-Sensibilitzar els membres de les associacions sobre els avantatges de participar en la millora de la qualitat del servei de la destinació turística.

-Afavorir la participació d’empreses i serveis públics per a la implantació del SICTED.

-Qualsevol altre que li doni l’entitat gestora.