Mesa de qualitat turística

La Mesa de Qualitat és l’òrgan col·legiat que es constitueix ad hoc per a la gestió del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació, formada per representants del sector públic i del sector turístic privat de la destinació. Les funcions de la Mesa de Qualitat Les funcions més importants són: Proposta a la Comitè […]

La Mesa de Qualitat és l’òrgan col·legiat que es constitueix ad hoc per a la gestió del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació, formada per representants del sector públic i del sector turístic privat de la destinació.

Les funcions de la Mesa de Qualitat

Les funcions més importants són:

  1. Proposta a la Comitè de Distinció de la concessió, renovació o retirada de distintius de les empreses /serveis turístics de la destinació SICTED, per la qual cosa aquest òrgan s’ha de constituir amb caràcter previ a la celebració del Comitè de Distinció (juny i desembre de cada any).
  2. Avaluació anual de la situació i resultats dels participants en el projecte SICTED, per subsectors i serveis, i la seva evolució a la destinació.
  3. Proposta d’objectius, plans, programes i accions correctores dirigides a la millora específica i global dels diferents subsectors turístics de la destinació.
  4. Avaluar i aprovar les propostes de millora de la destinació plantejada pels grups de millora i prendre la decisió sobre els que s’han de dur a terme, establint projectes de millora de la destinació. En cas d’excedir les seves competències, es presentaran per a la seva aprovació davant l’autoritat competent.
  5. Estudi dels resultats de les enquestes realitzades en destinació, així com qualsevol altra funció que li assigni l’entitat gestora, de la qual depèn.
  6. Sensibilitzar els membres de les associacions sobre els avantatges de participar en la millora de la qualitat del servei de la destinació turística.
  7. Afavorir la participació d’empreses i serveis públics per a la implantació del SICTED.
  8. Qualsevol altre que li doni l’entitat gestora.

Torna a la plana de SICTED